Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Skydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 01-03-2018

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön
Skyddslagstiftning
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Enligt grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Skyddslagstiftning
Spår från det förflutna och vård av dessa
Innehållssidå | Publicerad: 19-12-2017

Spår från det förflutna finns närvarande i dagens landskap i form av olika slags skikt från olika tider. Fornlämningar, det vill säga spår från mänsklig verksamhet i det förflutna, är emellertid expo...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Spår från det förflutna och vård av dessa
Understöd för vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Det finns flera olika understöd att söka för vård av kulturmiljön och byggnadsarvet. Understöd beviljas till exempel av Museiverket och flera aktörer inom miljöförvaltningen, såsom Finansierings- och...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Understöd för vård av kulturmiljön
Utbildning och forskning
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Kulturmiljö är ett brett begrepp som omfattar teman som undersöks inom många olika områden. Tvärvetenskaplig forskning kring begreppet kulturmiljö håller först nu på att etableras, men kärnfrågor ino...

Utforska och bekanta dig > Utbildning och forskning
Vid vattnet
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2019

Vattendragen har alltid varit viktiga för finländarna. Hav, sjöar, åar och älvar har varit källor till föda, färdvägar och grunden för många näringar. Människor, information, seder och varor har färd...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Vid vattnet
Vård av byggnadsarvet
Innehållssidå | Publicerad: 28-04-2018

Alla befintliga byggnader, stora som små, från lekstugor till fabriker, gamla och unga, av trä eller betong, är byggnadsarv. Även om alla byggnader är individuella, berörs vården av några allmänna pr...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet
Vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 28-04-2018

Vården av kulturmiljön utgörs av små handlingar som var och en gör i vardagen samt av större talkon och projekt för närmiljön. Vården är allas gemensamma verksamhet, genom vilken vi främjar bevarande...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön
Vårda och bevara
Innehållssidå | Publicerad: 28-04-2018

I det här avsnittet berättar vi om hur man kan vårda och skydda kulturmiljön. Vi presenterar vården av det arkeologiska kulturarvet och landskap samt ger information om hur man kan medverka i den. Vi...

Vårda och bevara
Försvarsplatser
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Slott, fästningar och garnisoner runtom i Finland berättar på ett effektfullt sätt om vår krigs- och försvarshistoria. De första slotten, det vill säga de borgar som byggdes uppe på höga kullar och b...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Försvarsplatser
Industrimiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Industriorternas industrilandskap vid vattendrag, höga skorstenar som syns på långt håll, varvskranar och gruvtorn är symboler för arbete och utkomst i regionen. Många stora produktionsutrymmen är nu...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Industrimiljöer
Landsbygdslandskap
Innehållssidå | Publicerad: 19-10-2018

Det finländska landsbygdslandskapet har genomgått stora förändringar på 1900- och 2000-talen. Trots detta kan man ännu observera tecken på ett jordbrukssamhälle. De historiska spåren syns i hur bosät...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap
Platser för tro och föreställningar
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Tro och föreställningar syns i landskapet och har lämnat sina spår i det. Till exempel hällmålningar, vars bilder av människor och djur hade andliga betydelser, berättar om finländarnas tidiga förest...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Platser för tro och föreställningar
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Städernas historiska och sociala utveckling syns i deras drag och skikt. Städernas äldsta skikt finns under jorden, men i till exempel Borgå eller Nådendal kan man se spår av den medeltida staden i d...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Stadsmiljöer
Trafikmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Människans behov av att resa och röra på sig syns och hörs i kulturmiljön. De tidigaste resorna gjordes för att idka handel eller för att hitta och erövra nya levnadsmiljöer. Senare rörde sig förutom...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Trafikmiljöer
Lär dig och inspirera
Innehållssidå | Publicerad: 17-09-2018

Kulturmiljön är en gemensam sak. Upplevelser som anknyter till den kan delas med andra. Vårt sätt att iaktta och behandla vår miljö samt njuta av dess mångfald förmedlas också till nästa generation. ...

Lär dig och inspirera
Utforska och bekanta dig
Innehållssidå | Publicerad: 08-03-2016

På denna webbplats presenterar vi olika kulturmiljöer och deras särdrag. Vi berättar också hur du kan bekanta dig med kulturmiljöer i din egen region, var du hittar mer information om dem eller vilka...

Utforska och bekanta dig
Vår kulturmiljö
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Kulturmiljön har uppstått som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen och visar spår av mänsklig verksamhet. Den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap är kulturmiljöer. Var...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö
Begrepp
Innehållssidå | Publicerad: 18-01-2016

Miljöministeriet och Museiverket har tillsammans utarbetat en förteckning över de mest centrala och vanligaste begreppen i anslutning till kulturmiljö och renovering. Syftet med förteckningen är att ...

Utforska och bekanta dig > Begrepp
Ge oss respons
Blankett | Publicerad: 02-11-2015

Sänd oss dina kommentarer eller frågor på responsblanketten nedan.    ...

Ge oss respons

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar