Planskydd

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) styr beaktandet av kulturmiljön på olika nivåer i planeringen av markanvändningen. I planläggningen bör man beakta de riksomfattande målen för områdesanvändningen, vars uppgift bland annat är att säkerställa bevarandet av det nationella kultur- eller naturarvet. De översiktliga landskapsplaner som landskapsförbunden utarbetat drar upp riktlinjer för planeringen av de generalplaner och mer detaljerade detaljplaner som kommunerna ansvarar för.

Trädgårdsområde i Annala.
Trädgårdsområde i Annala. © Bild: Pirjo Ferin-Westerholm, Miljöförvaltningens bildbank.

Byggnader och områden kan betecknas som skyddade i detaljplanen och det kan utfärdas bestämmelser som stödjer skyddet av dem. Planskydd är det vanligaste sättet att beakta kulturhistoriskt värdefulla objekt i markanvändningen. Information om skyddade objekt i det egna området samt om skyddsbestämmelser i anslutning till dessa fås hos kommunens planläggningsmyndighet.

Förpliktande bestämmelser som berör byggande finns samlade i Finlands byggnadsbestämmelsesamling. Dessutom styrs reparationsbyggande av flera förordningar.

Artiklar

Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde 17-01-2018 10.59
Juho Rajaniemi
Beslutet om att placera den stora stålfabriken Rautaruukki i Brahestad på 1960-talet ledde till en oerhörd befolkningstillväxt och ett behov av att planlägga stadens centrum på nytt. Processen var inte lätt och den väckte mycket diskussion.
Planläggningstvisten i Trä-Kottby - Attitydförändringar gällande kulturmiljön på 1960-talet 17-11-2011 15.13
Aura Kivilaakso
Inställningen till kulturmiljöer ändrades på 1960-talet , man idealiserade den moderna staden vilket ledde till att många byggnader revs. Även Kottby trädgårdsstad i Helsingfors planerades för nybygge, med dessa planer väckte stor uppståndelse.
Publicerad 07-03-2016 kl. 13.30, uppdaterad 19-09-2019 kl. 11.15