Klimatförändringen

När klimatet blir varmare förändras de naturliga förhållandena i kulturmiljön. Det här ökar behovet av vård och underhåll. När störtregn, översvämningar och torka blir vanligare ökar belastningen på i synnerhet jordmånen, den byggda miljön och fornlämningarna.

Klimatförändringen påverkar kulturmiljön på många olika sätt.
Klimatförändringen påverkar kulturmiljön på många olika sätt. © Bild: Antti Below, Miljöförvaltningens bildbank.

De allt mildare vintrarna ökar mängden skadeinsekter och mögel- och rötsvampar hotar att förstöra träbyggnader och -konstruktioner. Artförändringar i växtligheten omvandlar kulturlandskapen. I takt med att vintrarna blir varmare förkortas också den period då havet är täckt av is och stormar blir vanligare, och därmed ökar risken för erosion vid kusten. Kombinationen av föroreningar och klimatförändring hotar metaller och stenmaterial.

Klimatpolitiken påverkar kulturmiljön. Till exempel leder beslut gällande energiproduktionen till förändringar i den redan befintliga kulturmiljön och skapar därtill alldeles nya slags kulturmiljöer. Man känner ännu inte helt och hållet till effekterna av åtgärder för att främja energieffektiviteten. Förtätandet av samhällsstrukturen av ekologiska orsaker kan å sin sida hota bevarandet av kulturmiljöns särdrag.

Målet för kulturmiljöstrategin (2014–2020) är att man bättre än tidigare ska kunna identifiera kulturmiljöns möjligheter att hejda klimatförändringen och anpassa sig till den. I fortsättningen kommer kulturmiljöperspektiven att beaktas bland annat i miljöministeriets energi- och klimatprogram samt i miljöförvaltningens handlingsprogram. För att nå målet förutsätts dock även andra åtgärder.

Värnandet om kulturmiljön kan bidra till att hejda klimatförändringen. Genom att restaurera byggnader och ta tomma lokaler och miljöer i nytt bruk kan man minska både förbrukningen av naturresurser och uppkomsten av avfall. Var och en kan påverka bekämpningen av klimatförändringens skadliga effekter genom att ta hand om sin egen kulturmiljö.

Publicerad 07-03-2016 kl. 13.38, uppdaterad 17-03-2016 kl. 14.49