Tillgänglighetsutlåtande för Varkulturmiljo.fi

Webbplatsen Varkulturmiljo.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

I detta utlåtande redogörs det för brister i webbplatsens tillgänglighet.

Webbplatsen Varkulturmiljo.fi publicerades den 12 april 2016.

Detta utlåtande har upprättats den 21 september 2020. Utlåtandet uppdaterades senast den 21 oktober 2020.

Webbplatsen drivs av miljöministeriet.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av miljöministeriet i samarbete med den tekniska leverantören av webbplatsen. 

Webbplatsen Varkulturmiljo.fi uppfyller till vissa delar de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1). De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande anledningar:

Fel i rubrikshierarkin

Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden finns eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsarna som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1)

Brister i de alternativa texterna till bilder och diagram

På vissa sidor finns bilder som saknar alternativa texter eller bilder där de alternativa texterna inte beskriver bildens innehåll på rätt sätt. En del av grafiken på webbplatsen har också felaktigt försetts med detaljerade alternativa texter. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Brister i färgkontraster på webbplatsen

Kontrasten mellan texter och bakgrund är inte alltid tillräckligt stor. Problemen gäller till exempel textinnehåll och knappar. (WCAG 1.4.3)

Tillgänglighetsbrister i PDF-filer

På webbplatsen finns pdf-filer som miljöministeriet har publicerat efter den 23 september 2018 och som har brister i tillgängligheten.

  • Filerna kan innehålla visuella element och diagram som saknar alternativ text. (WCAG 1.1.1)
  • Det finns brister i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna finns brister som försvårar användningen av skärmläsare. Dessa har att göra med att tabeller har använts för att justera texten eller att kolumnrubriker saknas i koden. Likartad information kan också ha fördelats på flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte har länkats till texten och som är svåra att tolka med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
  • Det finns brister i filernas metadata, till exempel rubriker (title) som saknas eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Länkar som inte fungerar

Webbplatsen innehåller länkar som inte fungerar. Länkarna korrigeras i samband med att sidorna i övrigt uppdateras.

Brister i länknamnet

Texten i länkarna är inte till alla delar tillräckligt beskrivande.

Problem med att förstora texten

När texten på vissa sidor förstoras till 200 procent delas bildtexten delvis upp på flera rader bredvid bilden, vilket försämrar läsbarheten.

 

Vi kommer från och med hösten 2020 att åtgärda de innehållsmässiga bristerna i tillgängligheten på webbplatsen inom ramen för våra resurser, till exempel se till att texten i alternativa texter och länkar är tydlig. 

Eftersom innehållet på Varkulturmiljo.fi kommer att finnas på den nuvarande tekniska plattformen endast en begränsad tid, har vi på grund av knappa resurser inte möjlighet att åtgärda alla brister i tillgängligheten, för det skulle leda till en oskälig belastning. När innehållet överförs till en annan teknisk plattform kommer tillgänglighetskraven att beaktas i sin helhet, eller åtminstone betydligt bättre än i nuläget.

Hur få information som inte är tillgänglig?

Om du vill ha information eller tjänster som inte är tillgängliga på webbplatsen på ett alternativt sätt, kontakta Hanna Hämäläinen, e-post: hanna.hamalainen@ym.fi, telefonnummer 02952 50095. Vi försöker tillsammans hitta det bästa sättet att tillhandahålla informationen.

Så här ger du respons om tillgängligheten

Kontakta webbplatsens administratör, alltså miljöministeriet, på e-postadressen kirjaamo@ym.fi om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats.

Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

På regionförvaltningsverkets webbplats finns anvisningar om hur man lämnar in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Publicerad 25-09-2020 kl. 8.41, uppdaterad 21-10-2020 kl. 7.07