Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?

Nyhet 07-07-2020 kl. 8.55
Helle
Vilken plats kulturmiljön har i ditt liv? © Kuva: Mikael Ahlfors 2018 / Ympäristöministeriön kuvapankki

Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Historisk och värdefull, vardaglig och immateriell? Kulturmiljön är ett brett begrepp, eftersom den inbegriper all den miljö som uppkommit till följd av växelverkan mellan människa och natur. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Kulturmiljön är också en resurs som vi ska kunna njuta av. 

Den enkät som nu öppnas bidrar till utvärderingen av kulturmiljöstrategin. Vi önskar att såväl invånare som de som arbetar med frågor som rör den byggda miljön och landskapet delar med sig av sina synpunkter. 

Enkäterna ett led i utvärderingen av kulturmiljöstrategin

I april inleddes en utvärdering av den riksomfattande kulturmiljöstrategin (2014–2020). Utvärderingen, som har beställts av undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet, genomförs av Owal Group Oy under sommaren och början av hösten. 

Utöver elektroniska enkäter kommer man att samla in synpunkter på kulturmiljöstrategins funktion och verkningar genom intervjuer med experter och tre regionala workshoppar. 

Med hjälp av utvärderingen kartlägger man behoven och framtidsutsikterna när det gäller kulturmiljöfrågor. Resultaten kommer bland annat att beaktas i samband med beredningen av en kulturarvsstrategi under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. 

Målet är en miljö som skapar välbefinnande

Kulturmiljöstrategin har tre huvudsakliga mål för ökat välbefinnande:

•    kulturmiljön är en betydande resurs som möjliggör ny verksamhet
•    vården av kulturmiljön utgör en del av en hållbar utveckling och
•    en god förvaltning skapar förutsättningar för en helhetsinriktad kulturmiljöpolitik. 

I samband med utvärderingen studerar man hur dessa mål har uppnåtts, hur fungerande strategin har varit som verktyg och vilka verkningar den har haft. Utifrån utvärderingen kommer det dessutom att läggas fram förslag till åtgärder som kan påverka kulturmiljön och förslag till hur åtgärderna ska riktas framöver. 

Vänligen besvara enkäten senast den 24.8.2020. Du får gärna också svara på båda enkäterna.

•    Svara här på den kortare enkäten för invånare
•    Svara här på den enkät som är riktad till kulturmiljöexperter (Tyvärr finns endast på finska)