Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet

Marja Terttu Knapas

Den s.k. österbottniska blockpelarkyrkan är en specialitet inom den finländska träkyrkoarkitekturen. Den skiljer sig från en rektangulär långkyrka såtillvida att väggstockarnas skarvar har skyddats genom att man har placerat dem inuti timrade pelare. De från väggens ut- och insida utskjutande blockpelarna förstärker väggkonstruktionen och hindrar denna från att bukta sig till följd av takstolskonstruktionernas och yttertakets tyngd. I kyrkosalen förenas blockpelarna av bindbjälkar, som sträcker sig ända till gavelväggarna, och av tvärgående bindbjälkar, som löper genom kyrkosalen och som ofta är försedda med konsoler med träsniderier.

I kyrkosalen i Vörå kyrka vittnar det medeltida altarskåpet och de många skulpturerna om församlingens ansenliga ålder. Dekoren runt korfönstret målades av konterfejaren Thomas Kempe på 1780-talet.
I kyrkosalen i Vörå kyrka vittnar det medeltida altarskåpet och de många skulpturerna om församlingens ansenliga ålder. Dekoren runt korfönstret målades av konterfejaren Thomas Kempe på 1780-talet. © Bild: Martti Jokinen, Museiverket.

Den österbottniska blockpelarkyrkan har sina rötter så tidigt som i slutet av medeltiden. Konstruktionen är betecknande för i synnerhet de österbottniska träkyrkorna från 1600-talet. I undantagsfall har blockpelarkyrkor också funnits på andra håll i Finland och i norra Sverige.  En gång i tiden fanns det över hundra blockpelarkyrkor; endast elva har bevarats. De äldsta blockpelarkyrkorna hör samtidigt till de äldsta timmerbyggnaderna i landet.

Vörå kyrka blev färdig år 1647 och byggdes ut till korskyrka på 1770-talet. Den näst äldsta blockpelarkyrkan, kyrkan i Muhos, härrör från år 1634. Kyrkorna i Torneå, Tervola, Kempele och Sodankylä byggdes samtliga på 1680-talet, medan Ulrika Eleonora kyrka i Kristinestad å sin sida blev färdig vid sekelskiftet mellan 1600- och 1700-talet. På 1750-talet byggdes en blockpelarkyrka i Loimaa, som i början av 1840-talet flyttades och blev kyrka i Alastaro församling. De yngsta blockpelarkyrkorna är kyrkorna i Utajärvi och Temmes från 1760-talet och kyrkan i Ullava så sent som från 1780-talet. I Sverige har dessutom Jukkasjärvi kyrka i Norrland från år 1726 bevarats.

Blockpelare som förlängningsmetod

Torneå kyrka med torn i väster härrör från år 1686 och är den största blockpelarkyrkan. Den har tre par blockpelare. Bottenvåningen i klockstapeln med gotiskt ursprung är lika gammal och har fungerat som entré till kyrkan. Inredningen och konstverken i kyrkosalen utgör nordliga praktfulla exempel på karolinsk barock.
Torneå kyrka med torn i väster härrör från år 1686 och är den största blockpelarkyrkan. Den har tre par blockpelare. © Bild: Museiverket.

Antalet parvis ställda blockpelare beror på kyrkans längd. En stocklängd har mätt högst mellan nio och tio meter. De gamla kyrkorna i Sodankylä och Kempele, som hör till de minsta blockpelarkyrkorna, har endast två parvis ställda blockpelare; kyrkorna är således två stocklängder långa. I flertalet fall har blockpelarkyrkorna två pelarpar; Torneå kyrka, som är den största av de bevarade blockpelarkyrkorna, har hela tre par.

I kyrkornas västra gavel har med undantag av de gamla kyrkorna i Tervola och Sodankylä timrats ett högt spetsigt tornkrön enligt samma modell som den medeltida torngaveln i Storkyrkan i Stockholm. Tornet har fungerat som landmärke. För klockorna har byggts en separat klockstapel invid kyrkan. Endast i Temmes kyrka finns klockan i det västra tornet.

Av blockpelarkyrkorna utgör de gamla kyrkorna i Tervola och Sodankylä liksom Ulrika Eleonora kyrka i Kristinestad så kallade ödekyrkor. De har fallit ur året runt-bruk då deras uppgifter har övertagits av nya kyrkobyggnader, som församlingarna har låtit uppföra i närheten av de gamla. Kyrkorna har i alla fall underhållits och ger en genuin bild av forna tiders kyrkolokaler utan bekvämligheter.

Blockpelarkyrkorna i åldersföljd

Tervola gamla kyrka med två par blockpelare härrör från år 1687.
Tervola gamla kyrka med två par blockpelare härrör från år 1687. © Bild: Museiverket.

Vörå kyrka 1626–27 (utbyggd till korskyrka 1777)
Muhos kyrka 1634
Torneå kyrka 1684–86
Tervola gamla kyrka1687–89
Kempele gamla kyrka 1688–1691
Sodankylä gamla kyrka 1689
Ulrika Eleonora kyrka i Kristinestad 1700
Jukkasjärvi 1726 (Norrland)
Alastaro kyrka 1754 (ursprungligen i Loimaa)
Utajärvi kyrka 1762
Temmes kyrka 1767
Ullava 1783

Publicerad 13-01-2006 kl. 15.10, uppdaterad 14-09-2018 kl. 12.52