Kulttuuriympäristön tieto muovautuu valtakunnallisesti yhteentoimivaksi

Uutinen 20.4.2021 klo 10.54
Suuri punatiilinen koristeellinen rakennus.
Verlan maailmanperintökohteessa on useita suojeltuja rakennuksia. © Kuva: Martti Jokinen, Museoviraston kuvakokoelma, Finna.

Kulttuuriympäristö ja sen suojelu tuottavat tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä koko maassa. Tietojen tulee olla myös yhteentoimivassa muodossa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tietoa käsittelevät tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla. Näin tiedon merkitys ei muutu, kun sitä käytetään tai siirretään.

Uusia kulttuuriympäristötilastoja eRakSu-hankkeesta

Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön eRakSu-hankkeessa tuotettiin viime vuonna uusia tilastoja suojelluista kohteista. Tiedot ovat käytettävissä elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiterissä. Uusia tilastoja on saatavissa kohteen kulttuurihistoriallisen tyypin mukaan, suojelluista rakennuksista valmistumisvuosiluokissa sekä tilastot vireillä olevista suojelukohteista ja niihin liittyvistä rakennuksista.

ERakSu-hankkeessa keskityttiin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisen suojeluprosessin sähköistämiseen. Työssä pohdittiin, minkälaisella sähköisellä järjestelmällä voitaisiin toteuttaa koko rakennussuojeluprosessi aina suojeluesityksen vireille tulosta suojellun kohteen tilan seurantaan. Lisäksi määritettiin, mitä tietoja suojelluista kohteista pitäisi valtakunnallisesti kerätä ja tilastoida. Määrittelytyön lisäksi Liiteriin tuotettiin uusia, jo nykyisistä tietolähteistä koottavissa olevia tilastoja kohteista, jotka on suojeltu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan.

Tilastot löytyvät Liiteristä Tilastot-osan Kulttuuriympäristö-teemasta. Vastaavasti kulttuuriympäristöön liittyviä karttatasoja voi tarkastella Karttatasot-osion Kulttuuriympäristö-teemasta.

Rakennusperinnön suojeluun yhteiset käsitteet

ERakSu-hankkeen yhteydessä käsiteltiin myös sanastoja. Vastaavaa työtä tehdään parhaillaan myös muissa rakennetun ympäristön teemoissa, ja työtä koordinoi yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä. Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkaluun lisättiin teemasanasto rakennusperinnön suojelun käsitteille. Se sisältää keskeisiä rakennusperinnön suojelemisessa käytettyjä termejä, esimerkiksi termin rakennusperintö.

Määrittelyä tehtiin ympäristöministeriön, Museoviraston sekä Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä. Terminologisena asiantuntijana toimi Sanastokeskus TSK.  

Yhteentoimivuusalustalla työskennellään myös rakennetun kulttuuriympäristön kansallisen tietomallin luomiseksi. Kannattaa tutustua, vaikkei aihe olisi vielä tuttu.

Liiteri ja Yhteentoimivuusalusta palvelevat kaikkia

Elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiteri on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä palvelu, joka kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja paikkatietoja. Liiterissä on katseltavissa muun muassa tilastot suojelluista rakennuksista suojeluvälineen mukaan sekä tilastot rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan suojeltujen kohteiden ja niihin liittyvien rakennusten lukumääristä.

Liiteri on hyödyllinen maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa työskenteleville, opiskelijoille ja tutkijoille. Myös elinympäristöstään kiinnostunut asukas voi hakea tietoa omasta ympäristöstään. Liiteri-palvelua voi käyttää rekisteröitymättä, rekisteröityneenä käyttäjänä tai maksullisena sopimusasiakkaan versiona.

Yhteentoimivuusalusta on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä palvelu, joka on tarkoitettu sekä julkisen hallinnon että yksityisen sektorin käyttöön. Alusta on maksuttomasti käytettävissä terminologiseen sanastotyöhön, koodistojen hallintaan ja tietomallinnukseen.

Sanastot-työkalulla kerätään ja ylläpidetään julkishallinnon yhteisiä terminologisia sanastoja ja käsitteitä. Esimerkiksi sanastotyön tekijät ja tietomallintajat voivat määritellä Sanastot-työkalussa käsitteitä erikielisine termeineen. Lisäksi käsitteiden väliset suhteet saa myös visualisoitua kuvaksi. Sanastot-työkalun sisältöä voi selata ja hyödyntää avoimesti verkossa, mutta sisällöntuotanto vaatii käyttäjätunnukset DVV:ltä.

Lisätietoja

Lisätietoja Liiteri-palvelusta voi kysyä Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonnasta Suomen ympäristökeskuksesta, alu_tuki@syke.fi 

Lisätietoja sanasto- ja tietomallityöstä voi kysyä hallitussihteeri Matleena Haapalalta ympäristöministeriöstä, puh. 029 525 0332, matleena.haapala@ym.fi