Etelä-Savosta löytyi uusia arvokkaita perinnemaisemia

Uutinen 5.11.2018 klo 12.07
Perinnemaiseman inventointia Etelä-Savossa.
Etelä-Savon perinnemaisemien kartoituksessa löytyi useita uusia kohteita. © Kuva: Anni-Elina Aittamäki.

 

Viime vuosikymmeninä perinnebiotoopeista on tullut yksi uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Perinnebiotoopeiksi kutsutaan kulttuurivaikutteisia, perinteisen maatalouden synnyttämiä luontotyyppejä eli metsälaitumia, hakamaita ja erilaisia niittyjä. Perinnebiotooppien vähenemisen myötä myös niiden lajisto taantuu ja häviää. Perinnemaisemiin sisältyvät myös vanhat rakennukset, aidat, ladot ja aitat.

Viime vuosina perinnemaisemia on inventoitu maanlaajuisesti. Koska perinnemaisemia ja -biotooppeja on säilynyt vain vähän, on tarpeellista kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet, kunnostaa umpeen kasvaneita alueita ja palauttaa ne karjan laidunnettavaksi.

Etelä-Savon perinnemaisemien kartoituksissa löytöjä

Valtakunnallisessa perinnemaisemien inventoinnissa kartoitetaan aiemmin inventoitujen kohteiden arvon ja hoidon muutokset sekä tarkistetaan niiden laajenemismahdollisuudet. Lisäksi inventoidaan uusia perinnemaisemakohteita. Yksityisten omistamia kohteita inventoi ELY-keskus ja valtion omistamia kohteita Metsähallitus.

Kesällä 2018 Etelä-Savon ELY-keskus kartoitti yhteensä 34 perinnemaisemakohdetta pääosin Mikkelin ympäristössä. Inventoinnissa löytyi uusia arvokkaita kohteita ja joidenkin vanhojen kohteiden arvoluokkaa korotettiin. Perinnemaisemien tilaa Etelä-Savossa selvitettiin viimeksi 1990-luvulla, jolloin löydettiin 183 arvokasta perinnebiotooppia.

Karjan laiduntaminen pitää perinnemaisemat avoimina.
Karjan laiduntaminen pitää perinnemaisemat avoimina. © Kuva: Anni-Elina Aittamäki.

Monella Etelä-Savon vielä hoidossa olevalla kohteella eläintenpito loppuu lähivuosina, jolloin myös perinnemaisemien hoito loppuu. Vanhoista kohteista 11 kohteella pitkäjänteisen hoidon myötä arvot olivat parantuneet ja arvoluokkaa nostettiin vastaamaan tämän hetken tilannetta, paikallisesta arvoluokasta maakunnalliseksi. Koskelan laitumen Sulkavalla arvioitiin nousseen maakunnallisesti arvokkaasta valtakunnallisesti arvokkaaksi.

Monelta Etelä-Savon perinnemaisemakohteelta löydettiin uhanalaista tai harvinaista kasvilajistoa. Muun muassa uhanalaisia jäkkiä ja kesämaitiaista löydettiin monelta kohteelta, noidanlukkoja ja mäkiminttua muutamalta. Monelta kohteelta löydettiin myös harvinaistunutta lajistoa, kuten ketoneilikkaa, kissankäpälää, heinäratamoa sekä kelta- ja musta-apilaa.

Kartoitustyö jatkuu tulevina kesinä

Työtä jatketaan tulevina kesinä, kunnes koko Etelä-Savon perinnemaisemat on kartoitettu. Etelä-Savon selvittelyä kaipaavia vanhoja hakamaita, metsälaitumia tai niittyjä omistavat maanomistajat voivat olla yhteydessä ELY-keskukseen. Inventointia tekevät tutkijat tekevät mielellään yhteistyötä perinnemaisemien selvityksessä.

Perinnemaisemia kartoittamalla saadaan niitä hoidon piiriin esimerkiksi ympäristösopimuksilla. Perinnemaisemien säilyminen hoidettuina on tärkeää luonnon monimuotoisuudelle ja uhanalaiselle eliölajistolle sekä maaseudun kulttuuriympäristölle.

Lue lisää ELY-keskuksen verkkosivuilta.