Tapahtumat

Kulttuuriympäristötyöpaja Paraisten Vanhalla Malmilla / Kulturmiljöverkstaden på Gamla Malmen i Pargas

Tule ja vaikuta omaan kulttuuriympäristöösi!

Mikä on mielestäsi alueesi merkityksellisin rakennus, huikein näköalapaikka, miellyttävin maisema, muistoja herättävä kokoontumispaikka, kaunein luontoreitti, pysäyttävin tehdasalue, rumin paikka tai pelottavin kolkka? Turunmaalla tehdään kulttuuriympäristöohjelmaa yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntamuseon, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n sekä asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on tuoda esiin olemassa olevaa kulttuuriympäristöä, sekä tapoja hyödyntää ja kehittää sitä kestävällä tavalla. Koska on tärkeää saada paikallinen ääni kuuluviin, jotta heille merkitykselliset kohteet tulevat esiin, järjestämme eri puolilla Turunmaata kulttuuriympäristötyöpajoja. Työpajoissa keräämme tietoa muun muassa tärkeiksi koetuista rakennuksista, maisemista, näköala- ja kokoontumispaikoista sekä retkikohteista. Kuulisimme mielellämme myös, mikä ympäristössä koetaan rumaksi tai kehittämistä kaipaavaksi.
 
Asukkaiden tuoman paikallistuntemuksen lisäksi tietopohjana käytetään Varsinais-Suomen maakuntamuseon tekemiä rakennetun ympäristön inventointeja. Kemiönsaaressa on kerätty inventointitiedot vuosina 2011–2013 ja kevään 2016 aikana alueella järjestettiin yhteensä kuusi työpajaa. Tällä hetkellä inventointeja tehdään Paraisilla ja syksyllä 2016 järjestämme vastaavanlaisia tilaisuuksia myös täällä. Työpajat järjestetään yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n vetämän, rakentajille ja yleisölle suunnatun tiedonvälityshankkeen ”Kestävä korjausrakentaminen” kanssa, jonka tavoitteena on muun muassa innostaa ihmisiä arvostamaan ja pitämään rakennettu ympäristönsä kunnossa.
 
Inventointien ja työpajojen tuloksena syntyy Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma, jossa on alueen kulttuuriympäristöt analysoituina ja kuvattuina sekä paikallisen kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelmaan liitetään myös konkreettiset korjausrakentamisohjeet. Kulttuuriympäristöohjelmaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäytönsuunnittelussa.

Kom med och påverka din egen kulturmiljö!

Vad anser du att är mest betydelsefulla byggnad, svindlande utsiktsplats, behagligaste landskap, mötesplats som väcker minnen, vackraste naturrutt, gabriksområde som får dej att stanna upp, det fulaste stället eller ett skrämmande ställe? I Åboland uppgörs kulturmiljöprogram i samarbete med Egentliga Finlands Landskapsmuseum, Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf och allmänheten samt andra lokala aktörer. Programmets mål är att föra fram befintlig kulturmiljö, och att utveckla och utnyttja miljön på ett hållbart sätt. Det är ytterst viktigt att få de lokala rösterna hörda för att veta vilka miljöer som är viktiga, arrangeras på olika orter i Åboland kulturmiljöverkstäder. I verkstäderna samlar vi in kunskap om bland annat byggnader, landskap, utsikts- och mötesplatser samt utflyktsmål som upplevs viktiga. Vi skulle också gärna vilja höra vad man anser vara fult i miljö eller vad skulle behöva utveckling.
 
Förutom den kunskap boarna kommer med, utnyttjas som baskunskap de inventeringar, som Egentliga Finlands landskapsmuseum samlat om den bebyggda miljön. I Kimitoön har inventeringsuppgifter samlats under åren 2011-2013 och under våren 2016 hölls där sex verkstäder.
Just nu görs inventeringar i Pargas och under hösten 2016 arrangerar vi motsvarande verkstäder även här. Verkstäderna arrangeras i samarbete med Hållbar byggnadsvård -projektet, vars huvudman är Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf. Detta projekt riktar sig till byggare, planerare och allmänheten. Projektets målsättning är att engagera allmänheten att uppskatta och ta vara på den bebyggda miljön.
 
Som resultat av inventeringarna och verkstäderna bildas Åbolands kulturmiljöprogram, vari områdets kulturmiljöer är analyserade och beskrivna. I programmet ställs även målsättningarna för vården av kulturmiljöerna samt åtgärdsförlag. Till programmet läggs även konkreta byggnadsvårdsråd.
Kultgurmiljöprogrammet kan utnyttjas t.ex. Vid utvecklingsprojekt, byggnadsvård, landskapsvård och markanvändningsplanering.

Aika 7.9.2016 klo 18.00 - 20.00
   
Paikka Curatio ry

Malmikatu 6, 21600 Parainen
   
Järjestäjä Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja Curatio ry
Egentliga Finlands Landskapsmuseum och Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf
   
Yhteystiedot Paula Saarento, tutkija, Varsinais-Suomen maakuntamuseo: 040-707 5104 Marianne Hemgård, toiminnanjohtaja, Curatio ry: 050-375 3595
   
Tapahtuman ohjelma

Ensimmäinen työpaja järjestetään Vanhalla Malmilla 7.9.2016 Curatio ry:n tiloissa, osoitteessa Malmikatu 6, Parainen klo 18.00.

Tervetuloa keskustelemaan ja vaikuttamaan! Kahvitarjoilu! Olemme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/TurunmaaYhteinenKulttuuriymparistomme

--

Den första verkstaden arrangeras på Gamla Malmen 7.9.2016 i Curatio rf:s utrymmen, Malmgatan 6, Pargas kl. 18.00.

Välkommen för att diskutera och påverka! Kaffeservering! Vi finns också på Facebook: https://www.facebook.com/TurunmaaYhteinenKulttuuriymparistomme

   
Verkko-osoite http://www.facebook.com/TurunmaaYhteinenKulttuuriymparistomme
Julkaistu 24.8.2016 klo 13.10, päivitetty 25.8.2016 klo 8.44