Luukku 22 - Perinnepulmia ratkaisemassa Rovaniemellä

Uutinen 22.12.2018 klo 9.27
perinnepulmia
Puuklapien valmistamista. © Kuva: Kristiina Lehtonen

 

Rovaniemellä on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää museo-opastukseen uusi toimintamalli, joka pohjautuu pulmapeleissä käytettyihin pulmien ratkaisuun. Toimintamallia tuottavat Rovaniemen kotiseutumuseo, Lapin metsämuseo, Rovaniemen matkailuoppaat ja muut yhteistyökumppanit sekä valitut asiakaskohderyhmät. Hankkeen ajatuksena on, että perinnepulmia ratkaistaessa kulttuuriperintö siirtyy sukupolvelta toiselle ja samalla mahdollistuu kehityskulkujen vertailu nykypäivään.

Hanke jatkuu vuoden 2019 kevääseen asti. Paikallismuseoiden toimintapäivänä 18.11.2018 hankkeen puitteissa toteutettiin teemallisia ja toiminnallisia museo-opastuksia Rovaniemen kotiseutumuseolla ja Lapin Metsämuseolla. Ideat museo-opastukseen olivat syntyneet työpajoissa, hankkeen yhteistyökumppaneita osallistaen. Museo-opastuksien aiheiksi valikoitui Maton tarina sekä Puuklapien valmistus ja säilytys. Nämä kaksi perinnepulmaa opastuksineen testattiin ensin molemmissa museoissa, jonka jälkeen niitä vielä hiottiin palautteen pohjalta. Palautteen kerääminen on koettu ensiarvoisen tärkeäksi uudenlaisten museo-opastusten kehittämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat olleet tärkeitä palautteenantajia opastuksen testaustilanteissa.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Eläkeliitto Rovaniemen yhdistys ry, Lapin Muistiyhdistys ry., Lapin kuntoutus Oy, Rovaniemen matkailuoppaat ja kouluista Steinerkoulu sekä Ounasrinteen koulu. Hankevastaavat kokevat, että he ovat onnistuneet verkostoitumaan ja herättämään kiinnostuksen perinteitä kohtaan. Vuoden 2019 toiminnassa museot tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä Rovaniemen matkailuoppaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jalostaen koottuja ideoita edelleen perinnepulmien ratkaisu -toimintamalleksi ja erityisesti museo-opastukseen hyödynnettäviksi.

Yhteistyökumppaneiden taholta on tullut esille erilaisia tarpeita, hyötyjä ja mahdollisuuksia koskien perinteiden hyödyntämistä. Kokemusten perusteella perinteet ja niiden esille tuominen lisää sosiaalista kanssakäymistä ihmisten kesken, lisäten myös kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointia.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 merkeissä saatu avustus on antanut mahdollisuuden kehittää uusia toimintamalleja, jotka pyritään jättämään pysyviksi Rovaniemen kotiseutuyhdistys Totto ry:n ja museoiden toimintaan.